Hakk?m?zda

Dekore ?ç Dekorasyon, iç mekan tasar?mlar?n?n aranan yüzü olarak siz de?erli mü?terilerimize uzun y?llardan beri hizmet vermektedir. Çocuklu?umuzdan bu yana tasar?m konusunda zenginle?erek, perdenin pencere kapatma materyalinden çok daha öte, bulundu?u mekana de?er ve stil katan bir unsur oldu?unu dü?ünerek i?imizi de?erlendiriyoruz.

Buna ba?l? olarak kullanmakta oldu?umuz malzemelerde kaliteli ve özgün; tül, kuma? dahil olmak üzere, daha geli?mi? materyalleri de sizlerle payla?abilmek için firmam?z sürekli olarak yurtiçi ve yurtd??? geli?meleri yak?ndan takip etmektedir.

Ev, ofis, ma?aza, okul, hastane, otel ve restaurantlar?n perde konusundaki taleplerine 100% mü?teri memnuniyeti garantisiyle yan?t veriyoruz.


SEYHAN ÖZELGE

 

2011 Dekoreperde.com - Designed by